Danh sách môn học dự kiến triển khai ở HK 2, 2019-2020

SV download danh sách môn học cơ sở và đại cương dự kiến triển khai trong HK 2, 2019-2020 tại đây, để tham khảo trước khi đăng ký môn học. Nếu có thắc mắc SV liên hệ Giáo viên chủ nhiệm hoặc trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ.