Thông báo nhắc thời gian thực hiện đăng ký môn học trực tuyến tại Cổng thông tin sinh viên (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Trường Đại học Bình Dương thông báo nhắc thời gian thực hiện đăng ký môn học trực tuyến tại Cổng thông tin sinh viên (đào tạo theo hệ thống tín chỉ), cụ thể như sau:

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch chi tiết đăng ký môn học của các khóa đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

TT

Khóa

Ngày đăng ký

1

Khóa tuyển từ năm 2013 đến năm 2014

03/12/2018

2

Khóa tuyển năm 2015

04/12/2018

2

Khóa tuyển từ năm 2016 đến năm 2017

05/12/2018 đến 06/12/2018

3

Khóa tuyển năm 2018

07/12/2018

4

Thời gian đăng ký chung các khóa

08/12/2018 đến 09/12/2018

5

Thời gian đăng ký bổ sung (các khóa đăng ký chung)

14/12/2018 đến 16/12/2018

Ghi chú:

Nhà trường mở Cổng thông tin sinh viên đăng ký từ 11 giờ đến 21 giờ trong thời gian tổ chức đăng ký (http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=63).

Sinh viên nộp học phí từ ngày 24/12/2018 đến 18/1/2019 (sinh viên nộp đơn gia hạn học phí trong ngày 24/12/2018 tại phòng Đào tạo; thời gian tối đa được phép gia hạn học phí đến 16h ngày 18/2/2019; xem chi tiết tại http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3403 ; http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=64).

Sinh viên chọn 1 trong 3 hình thức nộp học phí: nộp tiền mặt trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản qua ngân hàng hoặc thanh toán qua máy POS tại trường (xem chi tiết tại http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3403 ; http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=64).


Đường link xem thông báo tại Cổng thông tin sinh viên: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=65

Đường link xem thông báo tại website đào tạo (daotao.bdu.edu.vn): http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3405