Thông báo nhắc về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trường Đại học Bình Dương thông báo nhắc lại thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019.

1. Đường link xem thông báo học phí tại Cổng thông tin sinh viên: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=64

2. Đường link xem thông báo học phí tại website phòng Đào tạo: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3403

3. Sau 16 giờ 30 ngày 18/01/2019 nếu sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký môn học (trừ trường hợp sinh viên đã nộp đơn gia hạn học phí đúng theo quy định và đã được phòng Đào tạo xác nhận thông tin <sinh viên đọc ghi chú thời gian nộp đơn gia hạn có nêu trong thông báo thu học phí>).
4. Sinh viên cần đọc tất cả các thông tin có trong thông báo thu học phí để thực hiện đủ và đúng.
Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện./.