Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (gửi nhắc lại)

Trường Đại học Bình Dương gửi nhắc lại thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Đường link xem thông báo tại Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn): http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=64

Đường link xem thông báo tại website đào tạo (daotao.bdu.edu.vn): http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3403

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định./.