V/v khảo sát hoạt động giảng dạy của GV (lưu ý)

  • SV lưu ý, thời gian thực hiện khảo sát là đến hết ngày 07/12/2019.
  • SV thực hiện khảo sát tại Cổng thông tin SV.
  • SV không thực hiện khảo sát sẽ không được đăng ký môn học ở HK 2, 2019-2020.
  • SV lưu ý, chỉ thực hiện đánh giá cho những môn học đã hoàn tất từ 70 – 100% thời lượng giảng dạy. Do đó đề nghị SV KHÔNG đánh giá các môn học sau:

TTMã mônTên môn học
1BIO0542Phụ gia và bao bì thực phẩm
2BIO0573Quản lý chất lượng và luật thực phẩm
3BIO0821Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất)
4BIO1031Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm
5BIO0153Công nghệ chế biến thịt, thủy sản
6BIO0791Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản
7BIO0402Hóa học thực phẩm
8BIO0861Thực hành hóa học thực phẩm
9BIO0961Thực hành vi sinh thực phẩm
10BIO0991Thực tập hóa học phân tích