V/v khảo sát hoạt động giảng dạy của GV (lưu ý)

  • SV lưu ý, thời gian thực hiện khảo sát là đến hết ngày 07/12/2019.
  • SV thực hiện khảo sát tại Cổng thông tin SV.
  • SV không thực hiện khảo sát sẽ không được đăng ký môn học ở HK 2, 2019-2020.
  • SV lưu ý, chỉ thực hiện đánh giá cho những môn học đã hoàn tất từ 70 – 100% thời lượng giảng dạy. Do đó đề nghị SV KHÔNG đánh giá các môn học sau:

TT Mã môn Tên môn học
1 BIO0542 Phụ gia và bao bì thực phẩm
2 BIO0573 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm
3 BIO0821 Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất)
4 BIO1031 Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm
5 BIO0153 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản
6 BIO0791 Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản
7 BIO0402 Hóa học thực phẩm
8 BIO0861 Thực hành hóa học thực phẩm
9 BIO0961 Thực hành vi sinh thực phẩm
10 BIO0991 Thực tập hóa học phân tích