V/v điều chỉnh bổ sung lịch học chính trị đầu khóa (K21)

Thông báo điều chỉnh bổ sung lịch học chính trị đầu khóa!
Ngày thứ 5 (25/10) không học Giao tiếp tiếp học đường. Thay vào đó là nội dung Quy chế kiểm tra thi cử của Khối II (Khối II: Ngoại ngữ, Kiến trúc, Dược học, Luật học, Văn học, Điện – Điện tử, Công nghệ Sinh học, Xây dựng, Tin học.).
Các em lưu ý để đi học. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên & Các Đoàn thể để được hỗ trợ.