Danh sách Trợ lý giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp, Bí thư Đoàn Khoa

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL
1 Cô Khấu Hoàng Kim Giao Trợ lý giáo vụ 0984.530.342 khkgiao@bdu.edu.vn
2 Thầy Lê Ngọc Phương Bí thư Đoàn Khoa 0352.066.499 lnphuong@bdu.edu.vn
Lớp 19SH01
3 Cô Lê Thị Kim Phượng GVCN/CVHT 0976.226.068 ltkphuong@bdu.edu.vn
4 SV Đỗ Ngọc Cẩm Tú Lớp trưởng 0376.109.960 16070008@bdu.edu.vn
5 SV Thái Văn Đức Bí thư 0971.654.125 16070028@bdu.edu.vn
Lớp 20SH01
6 Cô Khấu Hoàng Kim Giao GVCN/CVHT 0984.530.342 khkgiao@bdu.edu.vn
7 SV Nguyễn Văn Anh Chương Lớp trưởng 0707.557.822 17070019@student.bdu.edu.vn
8 SV Nguyễn Thị Thanh Thảo Bí thư 0344.356.531 17070011@student.bdu.edu.vn
Lớp 21SH01
9 Thầy Lê Ngọc Phương GVCN/CVHT  0352.066.499 lnphuong@bdu.edu.vn
10 SV Lưu Thị Thúy Nga Lớp trưởng 0913.831.905 18070025@student.bdu.edu.vn
11 SV Đỗ Thị Huệ Bí thư 0165.603.9423 18070051@student.bdu.edu.vn
Lớp 22SH01
12 Cô Lê Thị Kim Phượng GVCN/CVHT 0976.226.068 ltkphuong@bdu.edu.vn
13 SV Phạm Thị Ngọc Phượng Lớp trưởng – Bí thư 0966.163.643 19070004@student.bdu.edu.vn