Bạn đang xem chủ đề: 'Quy chế – quy định'

Mar 28

Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng

Feb 23

Quy chế khen thưởng, kỷ luật SV (hệ tín chỉ)

     

Feb 13

V/v ban hành Quy định tổ chức thi cuối học phần (không thi lần 2)

QUY ĐỊNH V/V TỔ CHỨC THI CUÔI HỌC PHẦN ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Thời gian áp dung: kể từ học kỳ II, năm học 2016 – 2017. Đối tượng áp dụng: SV hệ đại học, cao đẳng chính quy tại trương ĐhBD (cơ sở chính và phân hiệu Cà Mau). […]

Jan 09

Quy định v/v không áp dụng quản lý giờ tự học thư viện đối với HK2 của SV năm 4

Nhà trường đồng ý không áp dụng giờ tự học trong HK II đối với SV năm thứ 4 thuộc Khoa CNSH. Các trường hợp còn lại vẫn phải áp dụng theo Quy định đã ban hành.

Jan 09

Quy định giờ tự học tại Thư viện

Thời gian áp dụng: kể từ HK II, năm học 2016 – 2017. Đối tượng áp dụng: SV hệ đại học, cao đẳng chính quy theo hệ tín chỉ. Quy định: 1. Mỗi HK, SV phải tham gia giờ tự học tại Thư viện tối thiểu phải đạt 50 giờ/tổng số môn học mà SV […]

Jan 09

Quy định đào tạo các học phần ngoại ngữ không chuyên cho SV khóa 19 trở về sau

Nov 09

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo các học phần “Kiến tạo thương hiệu bản thân” (mới)

 

Nov 23

V/v Quy định đào tạo các học phần “Kiến tạo thương hiệu bản thân”

Mar 18

Danh sách GV đã từng hướng dẫn luận văn, tiểu luận

Ghi chú: SV click phải vào danh sách, chọn xem ảnh để xem danh sách rõ hơn.

Aug 28

V/v bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho SV Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

« Newer Entries - Older Entries »