Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

May 04

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 3 (08/5, 15/5): BIII.12

May 04

Báo tăng tiết – Hóa học thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học môn Hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 2: 07/5 và 14/5: E03A Chiều thứ 2: 07/5 và 14/5: BIII.12 (tăng tiết) Sáng thứ 3: 08/5 và 15/5: E03A 

May 04

Báo đổi lịch học – Thực hành đánh giá cảm quan TP

Lớp 18SH01+TN đổi lịch học Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm sang chiều thứ 6 hằng tuần, tại PTN Thực phẩm.

May 02

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 7, 05/5, phong AI.4.

May 02

Đổi lịch học – Thực hành hóa học TP

Lớp 18SH01 + TN đổi lịch học môn Thực hành hóa học thực phẩm từ chiều thứ 4 sang sáng thứ 4, từ 14/5 – 24/06, PTN TP.

May 02

Báo nghỉ – Thực hành vi sinh TP

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành vi sinh thực phẩm (6 buổi theo lịch đã thông báo đầu Học kỳ). Khoa sẽ thông báo lịch học mới sau.

Apr 24

Báo nghỉ – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN được nghỉ tiết môn Vi sinh thực phẩm vào sáng, chiều ngày thứ 3, 24/4/2018.

Apr 23

Báo nghỉ – Thực hành đánh giá cảm quan TP

Lớp 18SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành đánh giá cảm quan TP vào thứ 5, 26/4/2018.

Apr 20

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 3, 24/4, phòng BIII.14.

Apr 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 7, 21/4, tại phòng AI.4.

« Newer Entries - Older Entries »