Dec 05

Phòng học bù CNCB thịt, thủy sản

Posted by on Dec 05 2016 at 08:53 sáng

Lớp 16SH02 học bù môn CNCB thịt, thủy sản vào buổi chiều thứ 3, 06/12, tại phòng B05.