Aug 10

Bộ máy tổ chức – Nhân sự của Khoa CNSH

Posted by on Aug 10 2012 at 06:56 sáng

Hiện nay dưới sự lãnh đạo của TSKH. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng khoa và ThS. Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng khoa, cùng với sự nổ lực cộng tác của 11 cán bộ – giảng viên cơ hữu, Khoa CNSH đang từng bước củng cố và phát triển.

Bảng: Danh sách cán bộ – nhân viên cơ hữu của Khoa CNSH

STT
Cán bộ – nhân viên cơ hữu
Chức vụ
1
TSKH. Huỳnh Thanh Tùng

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn Nông nghiệp ứng dụng và Bộ môn Vi sinh

Quản lý PTN Sinh

2
ThS. Hoàng Ngọc Cương

Phó trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

3
PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc Trưởng Bộ môn Thực phẩm
4
ThS. Trần Quốc Đảm

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Sinh hóa

Bí thư Đoàn khoa

5
ThS. Võ Viết Phi

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Thực phẩm

6
ThS. Hà Như Biếc

Giảng viên cơ hữu

7
ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Nuôi cấy mô

8
CN. Khấu Hoàng Kim Giao

Thư ký khoa – Trợ lý giáo vụ

Quản lý PTN Vi sinh

9
CN. Đào Duy Hiệp Trợ lý sinh viên
10
ThS. Lê Thị Kim Phượng Giảng viên cơ hữu
11
ThS. Dương Thị Nam Phương

Giảng viên cơ hữu

Tổ trưởng tổ Công đoàn

12 ThS. Nguyễn Mộng Nghi

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Môi trường

13
ThS. Nguyễn Minh Huy

Giảng viên cơ hữu