Aug 10

Bộ máy tổ chức – Nhân sự của Khoa CNSH

Posted by on Aug 10 2012 at 06:56 sáng

Hiện nay dưới sự lãnh đạo của TSKH. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng khoa và TS. Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng khoa, cùng với sự nổ lực cộng tác của 10 cán bộ – giảng viên cơ hữu, Khoa CNSH đang từng bước củng cố và phát triển.

Danh sách cán bộ – nhân viên của Khoa CNSH

STT Cán bộ – nhân viên Chức vụ Email liên hệ
1 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn Nông nghiệp ứng dụng

Quyền Trưởng Bộ môn Vi sinh

httung@bdu.edu.vn
2 TS. Hoàng Ngọc Cương

Phó trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

hncuong@bdu.edu.vn
3 PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc Trưởng Bộ môn Thực phẩm bhnphuc@bdu.edu.vn
4 ThS. Lâm Đức Cường Giảng viên tập sự ldcuong@bdu.edu.vn
5 ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

Giảng viên tập sự

Quản lý PTN Thực phẩm

htbhanh@bdu.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Minh Huy

Quyền trưởng bộ môn Môi trường

Giảng viên cơ hữu

nmhuy@bdu.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Mộng Nghi

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Môi trường

nmnghi@bdu.edu.vn
8 ThS. Dương Thị Nam Phương

Tổ trưởng tổ Công đoàn

Quản lý PTN Sinh

Giảng viên cơ hữu

dtnphuong@bdu.edu.vn
9 ThS. Lê Thị Kim Phượng Giảng viên cơ hữu ltkphuong@bdu.edu.vn
10 CN. Lê Ngọc Phương

Kỹ thuật viên PTN NCM

Bí thư Đoàn Khoa

lnphuong@bdu.edu.vn
11 CN. Khấu Hoàng Kim Giao

Thư ký khoa – Trợ lý giáo vụ

Quản lý PTN Vi sinh

khkgiao@bdu.edu.vn