Aug 10

Bộ máy tổ chức – Nhân sự của Khoa CNSH

Posted by on Aug 10 2012 at 06:56 sáng

Hiện nay dưới sự lãnh đạo của TSKH. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng khoa và ThS. Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng khoa, cùng với sự nổ lực cộng tác của 11 cán bộ – giảng viên cơ hữu, Khoa CNSH đang từng bước củng cố và phát triển.

Bảng: Danh sách cán bộ – nhân viên của Khoa CNSH

STT Cán bộ – nhân viên Chức vụ
1 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Nông nghiệp ứng dụng và Bộ môn Vi sinh
2 ThS. Hoàng Ngọc Cương Phó trưởng Khoa Giảng viên cơ hữu
3 ThS. Trần Đức Duy Giảng viên cơ hữu Quản lý PTN Sinh hóa
4 ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh Giảng viên tập sự Quản lý PTN Thực phẩm
5 PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc Trưởng Bộ môn Thực phẩm
6 ThS. Nguyễn Thị Mai Anh Giảng viên cơ hữu Quản lý PTN Nuôi cấy mô
7 CN. Khấu Hoàng Kim Giao Thư ký khoa – Trợ lý giáo vụ Quản lý PTN Vi sinh
8 CN. Lê Ngọc Phương Kỹ thuật viên PTN NCM Bí thư Đoàn Khoa
9 ThS. Lê Thị Kim Phượng Giảng viên cơ hữu
10 ThS. Dương Thị Nam Phương Giảng viên cơ hữu Tổ trưởng tổ Công đoàn Quản lý PTN Sinh
11 ThS. Nguyễn Mộng Nghi Giảng viên cơ hữu Quản lý PTN Môi trường
12 ThS. Nguyễn Minh Huy Giảng viên cơ hữu Quyền trưởng bộ môn Môi trường