Apr 28

Lịch học bù – Sinh tin học

Posted by on Apr 28 2017 at 04:50 chiều

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Sinh tin học và Thực hành sinh tin học vào sáng chiều thứ 7 (29/4). Môn Sinh tin học học bù vào sáng thứ 5 (04/05/2017), tại phòng B05. Môn Thực hành sinh tin học dự kiến học bù vào sáng thứ 6 (05/5/2017), phòng máy sẽ báo sau.