Jul 26

Lịch thi dự kiến “Kỹ thuật di truyền cơ bản”

Posted by on Jul 26 2017 at 08:10 sáng

Môn "Kỹ thuật di truyền cơ bản", HK3, 2016-2017, được tổ chức thi vào lúc 7h30, ngày 07/8/2017.