Jul 26

V/v mở thêm nhóm AVCB 3, HK1, 2017-2018

Posted by on Jul 26 2017 at 05:05 chiều

Hiện tại phòng Đào tạo có mở thêm nhóm Anh văn cơ bản 3 học kỳ 1 năm học 2017-2018. Những sinh viên chưa đăng ký thì lên website đăng ký. Thời gian có thể bắt đầu đăng ký: 19h00 ngày 26/07/2017.