Aug 29

Danh sách điểm thư viện HK 3, 2016-2017

Posted by on Aug 29 2017 at 10:26 sáng

Phòng Đào tạo thông báo danh sách điểm Thư viện học kỳ 3 năm học 2016-2017. Đề nghị tất cả sinh viên có đăng ký môn học học kỳ 3 cập nhật.

Lưu ý: File đính kèm có 3 sheet, vui lòng xem đầy đủ 3 sheet. Tải file tại đây.