Sep 25

Lịch học tăng tiết – Mạng lưới cấp thoát nước

Posted by on Sep 25 2017 at 08:11 sáng

Lớp 17SH02 + TN học tăng tiết môn Mạng lưới cấp thoát nước vào sáng thứ 4 (27/09 và 04/10) tại phòng E4.1.