Nov 17

Phiếu báo nghỉ

Posted by on Nov 17 2017 at 02:33 chiều

  • 18SH01: Vi sinh học đại cương, Thứ 7, 18/11, sáng chiều.
  • 17SH01: Thực hành CNTP (xưởng sản xuất), 20/11 – 11/12, sáng thứ 2. Lịch học sẽ cập nhật sau.
  • 17SH01: Thực hành CNCB thịt, thủy sản, 23/11 – 14/12, chiều thứ 5. Lịch học sẽ cập nhật sau.