Nov 22

Lịch học bù Thực hành CNCB thịt, thủy sản

Posted by on Nov 22 2017 at 02:30 chiều

17SH01 + TN học bù môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản vào sáng chiều thứ 7, 02/12, PTN Thực phẩm.