Apr 21

V/v triển khai môn GDQP

Posted by on Apr 21 2018 at 08:52 sáng

Phòng Đào tạo thông báo: Môn GDQP chỉ ưu tiên mở trong học kì 3 vì vậy sinh viên cần ưu tiên đăng kí cho môn học này trong học kì 3.