May 12

Lịch thi Thực hành sinh lý thực vật

Posted by on May 12 2018 at 10:31 sáng

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN thi Thực hành sinh lý thực vật vào buổi sáng thứ 2, 14/5/2018 và thứ 4, 16/5/2018, tại PTN Sinh (khu C).