May 15

Lịch thi dự kiến môn trả nợ nhu cầu HK 3, 2017- 2018

Posted by on May 15 2018 at 02:24 chiều

TÊN MÔN NGÀY THI GIỜ THI
Công nghệ enzyme và protein 04/6/2018 17h30
Tế bào học 05/6/2018 17h30
Miễn dịch học 07/6/2018 17h30
CNSH tế bào động vật 09/6/2018 7h30
CNCB sữa và sản phẩm sữa 09/6/2018 17h30

SV theo dõi phòng thi trong lịch thi chính thức.