May 30

V/v Hoàn thành học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018 (nhắc lại)

Posted by on May 30 2018 at 10:56 sáng

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc hoàn thành học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018.

Yêu cầu tất cả sinh viên có đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2017-2018 hoàn thành học phí đến hết ngày 08/6/2018. Sau thời gian trên nếu sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách môn học (trừ những trường hợp có nộp đơn gia hạn học phí).

Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng theo nội dung thông báo./.