Jul 12

V/v đăng ký Thi tốt nghiệp đợt 2 (hệ niên chế)

Posted by on Jul 12 2018 at 07:23 sáng

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 (hệ niên chế) dự kiến tổ chức vào tháng 8, đề nghị SV đủ điều kiện dự thi (không còn nợ môn) tiến hành nộp đơn xin tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 theo quy định sau:

  • Thời gian: 12/7 – 19/7/2018.
  • Địa điểm: văn phòng khoa 2 (C. Giao)
  • Mẫu đơn: SV tải tại đây.