Jul 12

V/v nộp Tiểu luận tốt nghiệp (nhóm SV thi tốt nghiệp đợt 1 – hệ niên chế)

Posted by on Jul 12 2018 at 07:54 sáng

Những SV đã dự thi tốt nghiệp đợt 1 – hệ niên chế vào tháng 4/2018, tiến hành nộp Tiểu luận tốt nghiệp theo quy định sau:

  • Thời gian: 19/07 – 24/07/2018.
  • Địa điểm: văn phòng 2 (C. Giao)
  • Nộp 1 quyển tiểu luận tốt nghiệp hoàn chỉnh, kèm 1 bản nhận xét của GVHD (bản nhận xét phải được để riêng trong phong bì, niêm phong). Mẫu nhận xét SV tải tại đây.

Lưu ý:

  • Khoa sẽ không giải quyết mọi trường hợp trễ hạn với bất kỳ lý do nào.
  • SV không nộp tiểu luận xem như rớt tốt nghiệp.