Oct 01

Phiếu báo nghỉ – CNCB TP

Posted by on Oct 01 2018 at 08:22 sáng

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến TP vào buổi chiều thứ 2, 01/10/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.