Nov 06

Danh sách bổ sung cho đợt nhận thẻ sinh viên (Thẻ đông2 thương hiệu BDU-Vietin) ngày 06/11/2018 đến 08/11/2018

Posted by on Nov 06 2018 at 03:33 chiều

Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách bổ sung nhận thẻ sinh viên (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) đợt phát từ 06/11/2018 đến 08/11/2018. Đề nghị sinh viên cập nhật và đến nhận thẻ đúng thời gian quy định

+ Sinh viên tải file về và tra cứu theo mã số sinh viên hoặc tên sinh viên.
+ Đây là danh sách các bạn sinh viên không liên hệ nhận thẻ đợt nhận ngày 02/10/2018 đến 04/10/2018 của khóa 19 và khóa 20. Và là danh sách bổ sung cho đợt nhận thẻ ngày 06/11/2018 đến 08/11/2018./.