Sep 11

V/v nộp đĩa CD tiểu luận tốt nghiệp

Posted by on Sep 11 2019 at 08:59 sáng

SV thực hiện tiểu luận tốt nghiệp đợt 1, 2018-2019, lưu ý: nộp 1 đĩa CD (chứa bài Tiểu luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh – file word) về cho Khoa khi nộp lại Tiểu luận đã chỉnh sửa.