Giới thiệu Khoa Công nghệ Sinh học

Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 01/04/QĐ-ĐHDLBD ngày 07/01/2004 của Hiệu trưởng. Khoa được phép đào tạo bậc đại học chính quy, ngành Công nghệ sinh học từ năm 2003 theo Quyết định số 7927/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Đến nay Khoa đã đào tạo được 16 khóa sinh viên. Sau khi học kiến thức cơ sở ngành công nghệ sinh học trong năm 1 và 2, từ năm 3 trở đi, Sinh viên được lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành để theo học là Thực phẩm, Môi trường hoặc Nông nghiệp.

1. Chức năng

Khoa Công nghệ sinh học là đơn vị quản lý cơ sở của Trường. Cơ cấu của Khoa bao gồm: Hội đồng Khoa học, Ban chủ nhiệm khoa, các bộ môn, hệ thống phòng thí nghiệm. Khoa là đơn vị thực hiện các chức năng:

– Xây dựng Bộ máy tổ chức; Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học.

– Quản lý Mục tiêu đào tạo; Chương trình đào tạo; Nội dung đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ sinh học.

– Xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

– Quản lý cơ sở vật chất, sinh hoạt học thuật, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và theo dõi học tập, chăm sóc sinh viên thuộc khoa quản lý.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng cơ cấu tổ chức, đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự trong khoa.

– Xây dựng Chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc khoa;

– Quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo; Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ, giảng viên trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ. Chủ động khai thác các dự án hợp tác trong và ngoài nước;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ Nhà trường và các nguồn khác theo những quy định chung và những hướng dẫn cụ thể của Trường;

– Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học trong chương trình đào tạo;

– Tạo mối liên hệ chặc chẽ với gia đình của sinh viên thuộc Khoa quản lý. Quản lý và hỗ trợ sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Khoa: Tư vấn học tập, thư viện, ký túc xá, các thủ tục hành chính,…

– Quản lý và hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án ngành, đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức đánh giá đồ án tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên do khoa đào tạo;

– Tổ chức các câu lạc bộ nghề nghiệp cho sinh viên của khoa, tổ chức kiến tập nhận thức, phối hợp giữa đào tạo chuyên môn của khoa và đào tạo nghề – các kỹ năng nghề nghiệp – kỹ năng mềm.