Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNSH

 Ngày 29 tháng 8 năm 2016 Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương đã ra Quyết định số 387/QĐ-ĐHBD về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng của Khoa CNSH, bao gồm các thành viên:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRONG HĐ
1 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng Chủ tịch
2 PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc Ủy viên
3 GS. TS. Đống Thị Anh Đào Ủy viên
4 TS. Huỳnh Thị Phương Loan Ủy viên
5 TS. Hoàng Ngọc Cương Ủy viên
6 ThS. Nguyễn Minh Huy Ủy viên
7 TS. Nguyễn Trường Ngân Ủy viên
8 TS. Bùi Mạnh Hà Ủy viên
9 ThS. Vũ Thụy Quang Ủy viên
10 PGS. TS. Nguyễn Văn Út Ủy viên
11 PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn Ủy viên
12 GS. TSKH Lê Văn Tố Ủy viên
13 Ông Lê Văn Quý Ủy viên
14 Ông Hoàng Phước Hải Ủy viên
15 Ông Bùi Quang Chánh Ủy viên
16 Bà Nguyễn Thị Hưng Ủy viên
17 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ủy viên
18 Ông Vũ Minh Dương Ủy viên
19 Bà Mai Thị Thêm Ủy viên
20 Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Ủy viên
21 Ông Phan Tuấn Triều Ủy viên
22 ThS. Khấu Hoàng Kim Giao Thư ký