Báo đổi lịch học môn Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 19SH01+20SH01+TN học các buổi còn lại môn Dinh dưỡng và TPCN theo lịch sau:

  • Sáng thứ 2 (07/10): 3 tiết, phòng C01
  • Sáng thứ 4 (09/10): 3 tiết, phòng C04
  • Sáng thứ 2 (14/10): 5 tiết, phòng C01
  • Sáng thứ 4 (16/10 – 06/11): 5 tiết, phòng B05