Báo đổi lịch học môn Quản lý chất lượng và Luật TP

Lớp 19SH01+TN học môn Quản lý chất lượng và luật TP theo lịch sau:

  • Sáng thứ 4, 20/11 – 18/12, B05, 5 tiết/buổi
  • Sáng thứ 6, 22/11 – 20/12, B05, 5 tiết/buổi