Báo phòng học bù

Lớp Môn Thứ Ngày Phòng
19SH01 Vi sinh thực phẩm Chiều 4 29/5 C04
20SH01 Ktdt chuyên sâu

Sáng 5

Chiều 5

30/5

B04

B04

19SH01 Đánh giá cảm quan Chiều 7 01/6 B05
19SH01 CNCB đường, bánh, kẹo Sáng 4 05/6 C04