Lịch học bù môn CNCB lương thực, rau, củ, quả

Lớp 19SH01+TN học bù môn CNCB lương thực, rau, củ quả vào chiều thứ 6, 31/5/2019, tại phòng BIII.11