Lịch học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau:

  • Chiều thứ 4, 27/3: phòng BIII.11
  • Chiều thứ 6, 29/3: phòng C03
  • Chiều thứ 4, 03/4: phòng C03