Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 2, chiều thứ 4, chiều thứ 7
  • Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 – 22/6
  • PTN Vi sinh (khu C)