Phiếu báo nghỉ – môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn CN enzyme và protein vào buổi chiều thứ 6, 26/4/2019.