Tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 5, 21/9/2019, phòng B05.

Ghi chú: sáng thứ 7, 21/9 vẫn học môn này theo lịch đã báo.