Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 một (01) ngày, ngày 01/1/2019 (thứ 3).

Thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh, các đơn vị trong toàn hệ thống BDU biết để thực hiện./.