Thông báo về việc thực hiện cấp thẻ sinh viên (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Thông báo về việc thực hiện cấp thẻ sinh viên (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

1. Sinh viên khóa 19, 20 và 21 chưa làm thẻ sinh viên (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) tải file Capmoithe và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn file Capmoithe_mau, nộp kèm 02 ảnh 4×6, 01 giấy chứng minh nhân dân photo. Sinh viên nộp phiếu tại phòng Đào tạo (mang theo chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu, không được nộp thay cho người khác, phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin cá nhân: mã số sinh viên, họ và tên, số chứng minh nhân dân, điện thoại).

2. Sinh viên khóa 19, 20 và 21 đã làm thẻ sinh viên (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) nhưng bị thất lạc. Sinh viên tải file Caplaithe và điền đầy đủ thông tin, nộp kèm 02 ảnh 4×6, 01 giấy chứng minh nhân dân photo. Sinh viên nộp phiếu tại phòng Đào tạo (mang theo chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu, không được nộp thay cho người khác, phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin cá nhân: mã số sinh viên, họ và tên, số chứng minh nhân dân, điện thoại).

Lưu ý: Kể từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 khóa 19, 20 và 21 sẽ sử dụng thẻ sinh viên mới (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin), thẻ sinh viên cũ sẽ không còn giá trị sử dụng.
Đề nghị sinh viên khóa 19, 20 và 21 cập nhật thông tin, nghiêm túc thực hiện./.