V/v miễn phí cấp thẻ Thư viện cho sinh viên

Trường Đại học Bình Dương sẽ miễn phí cấp thẻ Thư viện cho tất cả sinh viên, học viên đang theo học trên toàn hệ thống thuộc Trường Đại học Bình Dương. Những đối tượng người đọc khác, kể cả cựu sinh viên, học viên khi có nhu cầu được cấp thẻ có trách nhiệm thanh toán chi phí cấp thẻ theo quy định chung hiện có của Trường.

SV tham khảo Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm thẻ Thư viện tại đây.